Przetwarzamy twoje dane zgodnie z RODO


1. Czym jest RODO?

RODO jest skrótem odnoszącym się do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej o numerze 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Rozporządzenie dotyczy ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych. Z pojęciem RODO wiąże się również rozporządzenie o ochronie danych (numer 95/46/WE)

2. Od kiedy stosowane jest RODO?

Rozporządzenie RODO obowiązuje od 25 maja 2018 r.

3. Jakie jest zadanie RODO?

Zadaniem RODO jest ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych. Dzięki wprowadzeniu przepisów RODO udało się ujednolicić przepisy w zakresie ochrony danych osobowych na terenie UE.

4. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych podanych na naszej stronie?

Zarządcą danych osobowych na naszej stronie jest:
MUBLER.PL
z siedzibą w Witoszowie Dolnym
numer budynku 39
58-100 Świdnica

5. Inspektor ochrony danych w MUBLER.PL, kim jest i jak się z nim skontaktować?

Inspektor ochrony danych jest osobą kontaktową w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Aby skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych należy napisać e-mail na adres: ido@mubler.pl lub listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Witoszów Dolny 39, 58-100 Świdnica

6. Na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe?

Na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późniejszymi zmianami), dalej jako "ustawa o s.u.s"

7. Jakie są prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Użytkownik serwisu ma prawo: - Uzyskać dostęp do swoich danych - Sprostować dane osobowe - Wnieść skargę do organu nadzorczego Wniosek w sprawie chęci realizacji praw dotyczących danych osobowych, można złożyć poprzez kontakt e-mail ido@mubler.pl, osobiście w placówce firmy lub poprzez kontakt listowny. We wniosku należy napisać, którego działania oczekujemy (np."Żądam dostępu do moich danych..." ) oraz podania podstawowych danych na podstawie których będziemy mogli zidentyfikować danego użytkownika.

Gdzie można wnieść skargę jeśli prawa zostały naruszone?

Wszelkie skargi należy składać do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych. W Polsce funkcję tą pełni Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) zastępującego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).