Właścicielem sklepu internetowego www.mubler.pl jest firma:
MUBLER SEBASTIAN MIKRUT
e-mail: kontakt@mubler.pl
nr komórkowy: 724 741 172

NIP 884-268-92-94
REGON 382146816

Firma prowadzi działalność na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.mubler.pl prowadzony jest przez firmę MUBLER SEBASTIAN MIKRUT wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonej przez mi ministra do spraw gospodarki. Firma posiada adres: Witoszów Dolny 39, 58-100 Świdnica NIP: 884-268-92-94 REGON 382146816, adres poczty elektronicznej: kontakt@mubler.pl


1.2. Regulamin dedykowany jest zarówno dla klientów indywidualnych jak i podmiotów gospodarczych korzystających ze sklepu internetowego MUBLER.PL


1.3. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych przez sklep MUBLER jest usługodawca. Dane osobowe są przetwarzane w celach, zakresie i oparciu o zasady polityki prywatności udostępnionej na stronie sklepu internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Wszyscy użytkownicy sklepu, których dane przetwarza usługodawca mają prawo do dostępu do nich, ich aktualizacji oraz poprawiania.

1.4. Definicje związane ze sklepem

1.4.1. Dzień roboczy – jest to jeden dzień od pn. do pt. w godzinach pracy sklepu, z wyłącznieniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.4.2. Formularz rejestracji – jest to formularz umożliwiający rejestrację konta osobistego w sklepie MUBLER.PL

1.4.3. Formularz zamówienia – jest to usługa elektroniczna w formie interaktywnego formularzu dostępnego w sklepie MUBLER.PL Umożliwia on złożenie zamówienia, poprzez dodanie produktów do wirtualnego koszyka oraz określenie umowy sprzedaży, sposobu dostawy oraz sposobu płatności za towar.

1.4.4. Klient lub Usługobiorca – (1 przypadek) osoba fizyczna - posiada pełną zdolność do czynności prawnych, w szczególnych wypadkach przewidzianych przez przepisy, jest to także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
(2 przypadek) osoba prawna
(3 przypadek) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która poprzez ustawę otrzymuje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.4.5. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4.6. Konto osobiste – jest to usługa elektroniczna, konto posiada indywidualną nazwę (login) i hasło zawarte w zbiorze zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

1.4.7. Produkt – jest to dostępna w sklepie Mubler rzecz ruchoma, bądź usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.4.8. Regulamin – niniejszy regulamin dotyczący sklepu internetowego Mubler

1.4.9. Sklep internetowy – jest to sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem www.mubler.pl

1.4.10. Sprzedawca inaczej Usługodawca – firma MUBLER SEBASTIAN MIKRUT wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Firma posiada adres: Witoszów Dolny 39, 58-100 Świdnica NIP: 884-268-92-94 REGON 382146816, adres poczty elektronicznej: kontakt@mubler.pl

1.4.12. Umowa sprzedaży – jest to umowa sprzedaży towarów która zostaje zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu MUBLER.

1.4.13. Usługa elektroniczna – jest to usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy poprzez sklep internetowy MUBLER.

1.4.14. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

1.4.16. Zamówienie – jest to oświadczenie Klienta składane przy pomocy Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
2.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje w momencie złożenia zamówienia przez Klienta za pomocą Formularza Zamówienia
2.2. Podana cena produktu widoczna na stronie sklepu Mubler wyrażona jest w walucie PLN i zawiera podatki. Łączna cena produktu zostaje przedstawiona klientowi zarówno w momencie przeglądania wirtualnego koszyka, jak i również w podsumowaniu po złożeniu zamówienia poprzez formularz zamówienia.

SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
3.1. Sprzedawca umożliwia Klientowi następujące metody płatności:

3.1.1. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

3.1.2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

3.2. Termin płatności:

3.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

3.2.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki klient zobowiązany jest dokonać płatności w momencie odbioru towaru.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE
4.1. Umowy zawierane przez sklep Mubler zawierane są w j. polskim.

4.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.